W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w Zespole Szkół w Drohiczynie realizowany będzie projekt pt. „Na falach nauki rozwijam swe żagle - dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie”

 

 

    Celem projektu jest zwiększenie do końca I semestru 2019/2020 szans na rozwój i sukces uczniów i uczennic z trzech szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zwiększenie wykorzystania TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości procesu kształcenia.

 

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.

 

Wartość projektu: 526305,28 zł

Dofinansowanie: 494105,28 zł.

Wkład własny: 32200,00 zł

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

  1. Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie matematyki (dydaktyczno- wyrównawcze i rozwijające z matematyki),
  2. Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
  3. Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji informatycznych,
  4. Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku angielskim,
  5. Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości,
  6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  7. Realizacja zajęć szachowych jako zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  8. Realizacja działań w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  9. Realizacja działań w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia logopedyczne.
  10. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem niewystarczającej oferty edukacyjnej i jej jakość w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, oferty w zakresie rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego. Realizacja wszystkich bloków tematycznych dodatkowych zajęć ukierunkowanych na podniesienie i rozwinięcie kompetencji u uczniów, a także udział kadry pedagogicznej w szkoleniach to krok do walki z istniejącym zróżnicowaniem, w jakości organizacji i poziomu szkół pod względem ich lokalizacji. Rezultatem projektu będzie przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. 

     

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie (SP, G, LO).  Zakłada się, że działania projektowe obejmą 338 uczniów (dz-162 ch-176). Ponadto projekt zakłada szkolenia w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, które skierowane są do wszystkich nauczycieli. W celu złamania bariery odległości do centrów edukacyjnych, naukowych i kulturowych oraz ich braku w bezpośrednim otoczeniu, wszystkie zaplanowane w ramach projektu zajęcia i szkolenia kadry pedagogicznej zostaną zorganizowane w szkole.

Realizacja projektu ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, zniwelowanie różnic w dostępie do zajęć pomiędzy uczniami dużych a małych miast. Projekt wychodzi również naprzeciw problem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Przewiduje się, iż efektem podjętych działań w zakresie rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia będzie zmniejszenie niepowodzeń szkolnych uczniów z obniżonymi możliwościami edukacyjnymi, ich rozwój oraz wykształcenie właściwej postawy wobec nauki szkolnej.  

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie, jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych; Priorytet inwestycyjny 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej, jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.